Preskočiť na obsah

Starosta obce

Ing. Iveta Pavliková

Starosta obce

iveta.pavlikova@slavkovce.dcom.sk 0905 693 194

Právomoci starostu

  •    je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch  pracovníkov obce
  •    je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
  •    zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • vykonáva obecnú správu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
  • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638 €