Preskočiť na obsah

Zaujímavosti

Slavkovské slanisko

V katastrálnom území obce Slavkoviec nachádza sa prírodná rezervácia Slavkovské slanisko a juhozápadne od katastrálnej hranice obce sa rozprestiera národná prírodná rezervácia Kopčianske slanisko (v kat. území Zemplínske Kopčany). Na východnej strane k. ú. Slavkoviec hraničí s prvkami R-ÚSES okresu Michalovce: regionálne biocentrum Brehy rieky Duša a regionálny biokoridor Laborec.

Prírodnú rezerváciu Slavkovské slanisko vyhlásilo Ministerstvo kultúry pod č. j. 6166/1982-3 zo dňa 30.9.1982, na ochranu subhalofytnej vegetácie slanistej stepi panónskej kvetenej oblasti so zastúpením zriedkavých i charakteristických druhov rastlín. Nachádza sa pri ceste III/0502 vedľa severného okraju zastavaného územia obce Slavkovce. Lokalita zahrňuje slané pasienky na p.č. 1575/1 (hon Panská pažiť) a 1579/5 (hon Za vrátami o celkovej výmere 21,7906 ha.).

Rovinné trávnaté pasienky  sú na okraji obce s mierne zasolenými pôdami slancového typu na diluviálnych eolitických sedimentoch, význačné výskytom slanomilného rastlinného spoločenstva slanomilnej stepi panónskej kveteny s bohatým výskytom halofytov.

Územie predstavuje u nás v súčasnosti už ojedinelú ukážku subhalofilnej vegetácie slanistej stepi oblasti panónskej kveteny, ktorá je geneticky spojená s kultúrnou činnosťou človeka a reprezentuje v oblasti panónskej kveteny typické pasienky. Je veľmi cenným vedecko-výskumným a študijným objektom a súčasne prináleží k charakteristickým, pre danú oblasť typickým prírodno-krajinárským prvkom.

Územie nie je narušené výstavbou, ale ohrozené nevhodným využívaním. Vzhľadom na mimoriadnu biologickú i krajinársku hodnotu vyžaduje osobitnú pozornosť a ochranu podľa platných právnych noriem. Ochrana vyžaduje nutnosť konzultácie s orgánmi štátnej ochrany prírody a krajiny pri zásahoch, ktoré by mohli pozmeniť súčasný charakter územia: vylúčiť melioračné úpravy, odvodňovanie, zmenu kultúr, vápnenie a hnojenie rezervácie, výsadbu drevín, znečistenie odpadmi. 

Fauna je bohatá na zver: srnka, líška, diviak a zajac poľný. Z vtákov sú najrozšírenejšie bažanty a divé kačice. V obci hniezdi bocian biely a v extraviláne obce hniezdi o. i. orol kráľovský.

Podľa výpočtu stupeň ekologickej stability (SES) = 1,42, čo charakterizuje územný typ: krajina čiastočne nestabilizovaná. Územie bolo výrazne poznamenané ľudskou činnosťou, zvlášť poľnohospodárskou výrobou a odlesnením pôdy. Kataster obce nemá lesnú pôdu. Vodné plochy a trvalé trávne porasty udržujú SES v priemernom stupni.

Úplná dokumentácia o PR t.j. kompletné materiály a o príprave k vyhláseniu rezervácie, vyjadrenia, rozhodnutia sa nachádzajú na pracovisku ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, J. Záborského 1760/1, Trebišov.


Pre zobrazenie chránených druhov rastlín klikni na tento link