Preskočiť na obsah

Kultúra

Kultúrna činnosť v obci je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov obce.  Obec Slavkovce sa snaží o zachovanie a znovuobnovenie zvykov a tradícií, ktoré sú dôležitou súčasťou identity obyvateľstva, sú spestrením života a robia obec ako miesto pre život atraktívnou.

V minulosti obec nemala k dispozícii vlastný kultúrny dom. Osobitnou formou rozptýlenia a oddychu po celodennej lopote boli ,,večurky“, ktoré sa praktizovali v obci, keď ešte na dedine nemali obyvatelia rádio ani televíziu. Boli to  kratochvíle, kedy prišli do domu jeden, dvaja alebo viac ľudí bez pozvania a začali o niečom hovoriť. Domáci na to reagovali a rozhovor a debata sa týmto začali. Ďalšou zábavou v obci boli tanečné zábavy,  pri ktorých si mládenci a dievčatá zatancovali polku, čardáš a dievčenskú karičku.

Kultúrno spoločenská činnosť sa realizovala v budove základnej školy  a neskôr v pánskom kaštieli-bývalej kúrii, ktorá slúžila ako kino, kde sa premietali  filmy. Vzhľadom k tomu, že v tomto čase nebola televízia rozšírená ako dnes, tak o premietanie filmov bol veľký záujem.

Pri miestnej škole vznikol ochotnícky divadelný krúžok.  S nacvičovaním divadelných hier sa začínalo po večeroch, ktoré viedol učiteľ školy.  Divadelné predstavenia sa konali v budove školy, posledným vystúpením bola ,,Pytliakova  žena“. Po čase  činnosť ochotníckeho divadla zanikla z dôvodu, že o divadlo už nebol záujem, lebo účinkujúci-herci odišli študovať alebo sa zamestnali.  Každoročným spoločným zážitkom boli  majálesy, ktoré sa usporadúvali  v parku za kúriou.

V súčasnosti  obec usporadúva kultúrno spoločenské akcie vo vlastnej réžii.  Prízemie MŠ slúži pre kultúrno-spoločenské účely obce. K pravidelným akciám patria oslavy Nového roka, oslavy Dňa rodiny spojené s varením guľáša tzv. ,, Guľášová vareška“, Mikulášske oslavy a posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Samostatné podujatia sa organizujú v spolupráci so spoločenskými organizáciami, ktoré pôsobia v obci – Dedinská jednota dôchodcov , Únia žien Slovenska v Slavkovciach a Spevokol Radosť.

Ľudové zvyky, remeslá a kultúru približuje izba ľudových tradícií.

Dedinská jednota dôchodcov v Slavkovciach

     Organizácia vznikla v roku 1990 ako občianske združenie, ktoré ochraňuje záujmy starších ľudí a je najväčšou dobrovoľníckou organizáciou na Slovensku. Má viac ako tisíc základných organizácii po celom Slovensku a je v nej zapojených viac ako 80 tisíc seniorov. Aj naša dedinská organizácia (DO) patrí do tejto rodiny a snaží sa vykonávať vzdelávaciu, kultúrnu či športovo-turistickú činnosť. Ako sa nám to darí, to posúďte sami.

 „Človek je krásny  nielen vtedy, keď má pružný krok.                                                                                                                                          Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku.                                                                                                                                    Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“

     Tieto krásne verše charakterizujú seniorsky vek, ktorý sa prirovnáva ku krásnemu ročnému obdobiu, k jeseni. Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel. I keď vieme, čo nás čaká, dvíhame hlavu a ďakujeme za všetko, čo ešte dostávame. Údel  starších v dnešnej pohnutej dobe nie je najľahší. Stráca sa totiž úcta k šedinám. No každého raz čas dobehne. Využívajú sa výdobytky práce rúk starších, ale zabúda sa na vzácne slovo – Ďakujem. Napriek všetkým prežitým ťažkostiam jesenný vek je vzácny – nie každému je dopriate sa ho dožiť. Jeseň života prináša múdrosť, zrelý pohľad, pokojnú myseľ. Využime získané poznatky a odovzdajme ich mladším, pomáhajme radou tým, čo to potrebujú, rozdávajme radosť, lásku svojim priateľom, deťom, vnúčatám i pravnúčatám. Je na nás ako sa rozhodneme, či budeme aktívne žiť alebo rezignujeme.

     Činnosť organizácie za sledované obdobie sa riadi plánom hlavných úloh, ktorý je schválený na hodnotiacej členskej schôdzi. Výbor riadi činnosť organizácie v období  medzi jednotlivými členskými schôdzami.  V predchádzajúcich obdobiach predsedami boli Ján Dzuro, Mária Serdyová. Od roku 2014 sa funkcie predsedníčky DO JDS ujala pani Viera Pavliková a riadi činnosť organizácie spolu s výborom v zložení: Mária Brejdová, Anna Pavlíková , Helena Barloková , Anna Barloková, Mária Serdyová, Ján Piskaj a Štefan Hreha.

     V priebehu roku sa uskutočňujú dve členské schôdze a to jedna hodnotiaca a druhá , ktorá má slávnostný charakter, kde sa spoločne oslavia okrúhle životné jubilea našich členov. 

     Členovia JDS sa zúčastňujú okresných športových hier v Michalovciach, kde sa súťaži  v disciplínach, ktoré zvládnu aj seniori, napr. hod granátom na diaľku, na cieľ, hod kriketovou loptičkou, kop na bránku, streľba a samozrejme aj beh. V roku 2016 sa tieto okresné športové hry konali na medzinárodnej úrovni pod názvom „Život je krásny“ , nakoľko sa ho zúčastnili  seniori z Česka, Bieloruska, Macedónska, Ukrajiny a Slovenska. Jednu z medaili a to zlatú získal aj náš člen p. Miroslav Čižmár v kategórii kop na bránku. 

     Naša DO nadviazala priateľské styky s DO v Lastomíre. V roku 2015 sme pripravili kultúrno-športové popoludnie u nás v Slavkovciach. Ako športovú disciplínu sme pripravili súťaž vo varení pirohov. Dve 4-členné družstva dostali ingrediencie, pripravili cesto, naplnili  podľa vlastnej fantázie a uvarili pirohy, ktoré sa po vyhodnotení spoločne zjedli. Súťaženie sa skončilo remízou a nevyhral nikto – alebo lepšie povedané vyhrali všetci.

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Slavkovciach   

Občianske združenie Únia žien Slovenska (ďalej len „ÚŽS“) je nezávislá mimovládna  organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združujúca ženy od 16 rokov. Snaží sa zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a podporovať ich rozvoj. V roku 2015 oslávila 70. výročie založenia. História je spojená so Slovenským zväzom žien, bola jeho nástupníckou organizáciou. Do novembra 1997 fungovala pod názvom Demokratická únia žien Slovenska. V súčasnosti má takmer 12 000 členiek registrovaných vo ôsmich krajských organizáciách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.

Hlavným poslaním občianskeho združenia je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

ZO ÚŽS v Slavkovciach vznikla v roku 1970 ako Slovenský zväz žien. V roku 1989 Slovenský zväz žien zanikol a nástupnickou organizáciou Slovenského zväzu žien Slovenska, ktorá do novembra 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska. Obecná organizácia pracovala ďalej a prijala názov Únia žien Slovenska. Činnosť sa v tomto období zameriavala na rôzne akcie, ktoré sa obci v tomto čase uskutočňovali. Boli to rôzne akcie, ktoré sa realizovali v spolupráci s okresnou organizáciou.

V súčasnosti sa činnosť organizácie riadi plánom hlavných úloh, ktorý sa schvaľuje na hodnotiacej členskej schôdzi a je koordinovaný výborom organizácie. Výbor riadi činnosť organizácie medzi jednotlivými členskými schôdzami.

Od roku 2018 organizáciu vedie predsedníčka Mgr. Jaroslava Zajacová spolu s výborom v zložení: Mária Brejdová, Margita Drožetská, Mgr. Petra Čižmárová, Mgr. Alena Vaľová, Anna Kudelasová, Marcela Petraničová a Bc. Elena Nestorak.

Aktivity ZO ÚŽS v Slavkovciach spočívajú predovšetkým v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorých paleta zodpovedá požiadavkám členskej základne. Spolupracujeme s Dedinskou jednotou dôchodcov pri organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí pripravovaných v  obci.

ZO ÚŽS v Slavkovciach má dlhodobú tradíciu, v ktorej by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti, ale záleží na každej z nás a od aktivity, ktorú je potrebné vynaložiť, aby bol viditeľný úspech ÚŽS v Slavkovciach. Verím, že s pomocou všetkých členiek budeme spoločne vytvárať v našej organizácii atmosféru priateľstva a spolupatričnosti, lebo tieto  podujatia sú pre obec a vytvárajú  kultúrny a spoločenský rozvoj obce. 


Obecná knižnica

Obecná knižnica je verejná inštitúcia zriadená a podporovaná obcou. Umožňuje prístup k informáciám a informačným zdrojom najširším spoločenským vrstvám bez ohľadu na rasu, národnosť, vek, pohlavie, vierovyznanie, jazyk, znevýhodnenie (zdravotné, sociálne), či dosiahnutý stupeň vzdelania.

Základným cieľom obecnej knižnice je zabezpečovať informačné zdroje a služby rôzneho druhu, ktorých úlohou je uspokojovanie potrieb jednotlivcov a skupín, ktoré sa týkajú informovanosti, vzdelávania a osobného rozvoja, relaxu a využívania voľného času.


Obecná knižnica sa nachádza v budove Materskej školy Slavkovce č.151, 072 17
Zodpovedný pracovník: Darina Sotáková 

Tel. číslo: 056/6493 210 (Obecný úrad Slavkovce)

Knižnica je otvorená  každý štvrtok od 13.00 do 15.30 hod.


Nachádzajú sa tu knihy rôznych žánrov:                                            

– detská literatúra, náučná, odborná literatúra, romány, poézia, próza, literatúra pre mládež a dospelých, detektívky, dobrodružná literatúra                                                                                                                                                                            

Čitateľský preukaz – nový  1 €      

Vypožičanie knihy      0,10 €

Vypožičanie detskej knihy 0,05€