Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Slavkovce Slavkovce 115 072 17 Zemplínske Kopčany

IČO: 00 325 775
DIČ: 2020742559

056 / 649 32 10
slavkovce@minet.sk

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Ut  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Str  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Štv  nestránkový deň
Pia  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30

Stavebný úrad pre obec Slavkovce je zriadený na Obecnom úrade Slavkovce.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace splnením úloh   samosprávy obce, najmä: 

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného     zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

​Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Slavkovciach, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Slavkovciach. 

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.