Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Slavkovce Slavkovce 115 072 17 Zemplínske Kopčany

IČO: 00 325 775
DIČ: 2020742559

056 / 649 32 10
slavkovce@minet.sk

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Ut  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Str  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Štv  nestránkový deň
Pia  7.30 – 12.00 12.30 – 15.30

Stavebný úrad pre obec Slavkovce je zriadený na Obecnom úrade Slavkovce.

Kompetencie obecného úradu

Obec Slavkovce je samostatný  územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov. Obec združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec má právo združovať sa s inými občanmi v záujme dosiahnutia spoločného prospechu, právo na svoj znak a právo ho používať pri výkone samosprávy obce. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok obecného úradu v Slavkovciach, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Slavkovciach.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Obec pri výkone samosprávy najmä

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Obec Slavkovce je zriaďovateľom : Materskej školy Slavkovce