Preskočiť na obsah

Projekt MOaPS

Miestne občianske a preventívne služby v obci Slavkovce

Obec Slavkovce sa opäť zapojila do projektu Miestne občianske a preventívne služby, v rámci  výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027.

—————————————————————————————————————————————————–

Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

—————————————————————————————————————————————————-

Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Táto je v súlade so špecifickým cieľom Program Slovensko, ktorým je podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti, zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podpora vzdelávania a zamestnanosti členov miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s predpokladom dlhodobého uplatnenia sa na trhu práce.

V rámci projektu boli výberovým konaním vybraní 4 úspešní uchádzači, ktorí spĺňali požiadavky projektu.

Od 01.01.2024 v našej obci budú zabezpečovať nasledovné činnosti:

  • monitorovať a zabezpečiť bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, upozorniť ich na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
  • dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním  (vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…);
  • upozorniť na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámiť danú skutočnosť príslušnej kompetentnej  inštitúcii;
  • kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…);
  • upozorniť na zákaz vypaľovania trávy a lúčnych porastov a kontrolovať dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, kde hrozí následný požiar;
  • monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok;
  • členovia MOaPS sú účastný a nápomocný, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou;
  • zlepšenie medziľudských a susedských vzťahov, spolunažívania v obci;

Dĺžka realizácie aktivít projektu je stanovená od 1/2024 do 3/2026

Projekt MOPS – Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby Slavkovce ukončené k 31.05.2023

Projekt MOPS – ukončené k 31.05.2021

Operačný program: Ľudské zdroje

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Slavkovce

Názov prioritnej osi: 312050 – 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít                               

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým rómov

Názov projektu: Pokračovanie mietnej občianskej poriadkovej služby Slavkovce

Kód projektu: 312051S179

Typ projektu: Dopytovo orientovaný

Miesto realizácie: Obec Slavkovce

Začiatok realizácie: Júl / 2019

Ukončenie : Jún / 2021

Výška NFP: 93 824,43

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje   

www.ludskezdroje.gov.sk           www.esf.gov.sk            www.minv.sk                 www.mesto/obec.sk

Telefónne číslo MOPS Slavkovce : 0902 440 113,  0911 815 587

Príklady pracovných činností pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby:

–       monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,

–       dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…),

–       upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

–       kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…),

–       upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,

–       monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,

–       je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,

–       monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,

–       je nápomocný hliadke Policajného zboru SR,

–       dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci a pod.

Projekt MOPS – ukončené k 30.06.2019


Základné informácie


Operačný program: Ľudské zdroje

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Slavkovce

Názov prioritnej osi: P05 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít                               

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým rómov

Názov projektu: Miestne občianske poriadkové služby Slavkovce

Kód výzvy: OPLZ-P05-2017-1

Kód projektu: 312051J328

Typ projektu: Dopytovo orientovaný

Miesto realizácie: Obec Slavkovce

Začiatok realizácie: December / 2017

Ukončenie : November / 2020

Výška NFP: 95 765,13 €

     Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov – vytvorenie 4 pracovných miest – prioritne z marginalizovanej komunity, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb.

     Miestna občianska poriadková služba je zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činností – ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  

     Cieľom je podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní  kriminality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva.


Telefónne číslo MOPS : 0902 440 113,  0911 815 587


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje              

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk