Preskočiť na obsah

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta a obce na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov OZ a primátora mesta alebo starostu obce. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.

Predseda: Štefan HREHA členovia : Mgr. Ladislav BARLOK, Viera PAVLIKOVÁ

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU

  • sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie,
  • rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
  • predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním a riešením sťažnosti.
  • sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou.
  • zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
  • navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva.

Predseda: Ing. Ján VAĽO      členovia: Ing. Marcel PETRANIČ, Slavomír REPKO