Preskočiť na obsah

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Obecné zastupiteľstvo v Slavkovciach na svojom zasadnutí  dňa 25.11.2022 navrhlo a schválilo nasledovne komisie:

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU: predseda Štefan Hreha                                                                                                 členovia: Ladislav Horváth, Viera Pavliková

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta a obce na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov OZ a primátora mesta alebo starostu obce. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU: predseda Štefan Kiss                                                                                 členovia: Ladislav Balog, Ing. Ján Vaľo

  • sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie,
  • rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
  • predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním a riešením sťažnosti.
  • sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou.
  • zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
  • navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva.