Preskočiť na obsah

Školstvo

Materská škola Slavkovce

Zriadovateľ:                               Obec Slavkovce č.115, starostka obce – Ing. Iveta Pavliková

Adresa školy:                             Slavkovce č.151, 072 17 Zemplínske Kopčany

Riaditeľka školy:                       Mgr. Renáta  Kandráčová

Kontakt:                                     056/6493 261

E-mail:                                       msslavkovce@centrum.sk

Učiteľka:                                    Bc. Veronika Gubaňárová

Upratovačka:                             Ivana Ivanko Némová

Vedúca školskej jedálne:       Marianna Horňáková – tel. 0911 502 241

Kuchárka:                                Katarína Kajlová

     Materská škola v Slavkovciach začala svoju činnosť 1.11.1975. MŠ sídlila v budove  bývalej evanjelickej fary, ktorá  bola  čiastočne upravená pre potreby MŠ. Materskú školu v čase jej vzniku navštevovalo 25 detí, čo dokumentuje potrebu jej vzniku. Až do roku 1975 v obci MŠ nebola. O deti predškolského veku sa starali najčastejšie matky a starí rodičia. V niekoľkých prípadoch deti chodili do MŠ hlavne do Michaloviec ale i do blízkych Budkoviec, podľa miesta pracoviska ich rodičov.

     Prvou riaditeľkou bola Dulcia Poľakovská. Celá budova bola prestavaná a upravená v akcii „Z“ a pracovali na nej hlavne rodičia malých detí. 

      Presne 5 rokov po zriadení MŠ v Slavkovciach 1.11.1980 sa slávnostne začala prevádzka MŠ v nových priestoroch ako dvojtriedna MŠ. V tom čase bolo zapísaných 45 detí. Neskoršie sa tieto počty zvyšovali aj preto, že do MŠ nastúpili aspoň do prípravných ročníkov aj rómske deti. Pre porovnanie uvádzam, že pri otvorení v roku 1975 nemali ani jedno rómske dieťa, v roku 1980 to bolo už 12 rómskych detí . Niekoľko rokov po revolúcii, hlavne však po rozpade JRD v obci, klesla aj dochádzka v MŠ, hlavne u rómskych deti. Najmenej ich navštevovalo MŠ v rokoch 1999- 2003, keď MŠ navštevovali cca 2-3 rómske deti aj to len 5-ročných.

     Od roku 1992 navštevujú MŠ Slavkovce aj deti z priľahlých malých obcí Zemplínske Kopčany a Malé Raškovce, ktoré predtým navštevovali MŠ v Malých Raškovciach, ktorá zanikla a boli roky, keď z Malých Raškoviec dochádzalo viac detí ako zo Slavkoviec. To vnieslo do výchovného procesu aj nový fenomén – deti z týchto obcí  vyrastali v maďarsky hovoriacich rodinách,  a tak sa začalo spontánne vychovávať bilingválne.

     V súčasnosti sa škola profiluje v oblasti starostlivosti o deti zo sociálne slabého a menej podnetného prostredia v kontexte odstránenia segregácie týchto detí a skvalitnenia ich prípravy na školskú dochádzku. Je potešiteľné, že stúpa aj počet deti rómskych, ktoré nastupujú do MŠ už od  troch rokov, čo dáva učiteľkám  dostatočný časový priestor na ich prípravu k vstupu do základnej školy.

     Po mnohých zmenách v spoločnosti, rušení málotriednych základných škôl sa materská škola stala centrom kultúrno spoločenského diania v obci. Využívajú sa priestory MŠ pre potreby obce na kultúrno spoločenské akcie a doslova suplujú chýbajúci kultúrny dom v obci. Hospodárnejšie sa tak využívajú priestory, ktoré boli využité tak na 30%. V spoločenskej miestnosti sa konajú všetky kultúrno spoločenské akcie v obci. Pred budovou MŠ bola svojpomocne vybudovaná  plocha ( betónová) ktorá slúži pre verejné oslavy.

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 – NP POP 3

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu + v rámci programu Slovensko
www.nivam.sk

Naša materská škola sa aktívne zapojila do výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR do  Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3). 

NP POP 3 plynule nadväzuje na ukončený projekt NP PRIM II. Škôlky, ktoré boli súčasťou národného projektu predprimárneho vzdelávania prešli pod národný projekt podpory pomáhajúcich profesií 3 s cieľom zachovať vytvorené pracovné miesta a pokračovať v rozbehnutých aktivitách.

Projekt má za cieľ prostredníctvom edukačnej podpory  implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania  a zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky detí. Veríme, že aj vďaka projektu naša materská škola dokáže poskytnúť kvalitné vzdelávanie všetkým deťom s ohľadom na ich individuálne potreby.

V rámci  národného projektu sú zamestnaní 1 pedagogický asistent a 1 rodičovský asistent.

Obdobie realizácie projektu: 01.09.2023 – 31.08.2024


Národný projetk Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómských komunít 

Základné informácie

Riadiaci orgán:                              Ministerstvo práce, sociálnych vecé a rodiny SR

Operačný program:                      Ľudské zdroje

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie:                          Obec Slavkovce – Materská škola

Kód projektu:                                 312051Q354

Začiatok realizácie:                       01.10.2018

Ukončenie realizácie:                   31.10.2020Realizáciu NP PRIM v obci zabezpečujú

Koordinátor inkluzívného vzdelávania:              Bc. Veronika  Gubaňárová  

pracovník národného projektu, ktorý koordinuje a usmerňuje činnosť inkluzívneho tímu, zodpovedá za realizáciu autoevalvácie MŠ, vytvára podmienky na spoluprácu AsU, OZ so zamestnancami NP TSP a TP a NP KC a i..  (Martina  Polačková  – od 01.10.2018 – do 14.07.2019)

                             
Odborný zamestnanec:   Mgr. Renáta  Kandráčová 

zamestnanec materskej školy, ktorý poskytuje odborné činnosti podľa zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pre účely NP PRIM ide predovšetkým o: školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg, alternatívne psychológ alebo školský psychológ, sociálny pedagóg, a i. Odborní zamestnanci v MŠ zabezpečujú individuálny prístup k dieťaťu z MRK tak, aby v MŠ prospievalo a bolo začlenené do spoločných vzdelávacích aktivít s kolektívom ostatných detí v MŠ.

Asistent učiteľa:   Bc. Zuzana  Stašová

pedagogický zamestnanec materskej školy, ktorý sa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“) podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní.


     NP PRIM je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (overovaných počas programového obdobia 2007-2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne vo vybraných obciach za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

     Potreba razantného zvýšenia zaškolenosti detí z MRK od 3 rokov v MŠ je definovaná ako jedno z opatrení Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK, s dôrazom na predprimárne vzdelávanie je zároveň špecifickým cieľom OP ĽZ investičnej priority 5.1.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ a to prostredníctvom:

  • vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ,
  • na základe práce s rodinou.

Národný projekt prispieva k zlepšeniu predpokladov detí z MRK na úspešné zvládnutie vyšších stupňov vzdelávania, ktoré v dlhodobom horizonte zvýši šance príslušníkov MRK uplatniť sa na trhu práce.Projekt je zameraný na systematickú podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní a bude realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít:

  1. Zamestnávanie AsU, ktorých úlohou je napomáhať deťom z MRK pri samoobslužných činnostiach (napr. hygiena, prezliekanie), prekonávaní jazykovej bariéry a pri ich celkovej integrácii do kolektívu detí v MŠ a i.,
  2. Zamestnávanie OZ ako novú pozíciu pracovníka v MŠ, ktorí budú realizovať špeciálne aktivity na urýchlenie vývoja detí z MRK podľa ich špecifických potrieb. Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáž), aplikovanie stimulačných programov a celková spolupráca s pedagogickými zamestnancami MŠ (učiteľky, AsU),
  3. Vytvorenie inkluzívnych tímov, zložených so zamestnancov MŠ, ktoré zabezpečia udržateľné podmienky pre integráciu a inklúziu detí z MRK do MŠ. Inkluzívne tímy zavádzajú nové metódy a prístupy. V NP PRIM je ich podpora zabezpečená prostredníctvom vzdelávania, spoluprácou s regionálnymi koordinátormi, expertmi na inkluzívne predprimárne vzdelávanie a i.,
  4. Rozvoj materiálnych podmienok MŠ pre inkluzívne vzdelávanie a to zabezpečením didakticko-materiálnych balíčkov do materskej školy: hygienické potreby, základné oblečenie, kognitívne pomôcky a i.,
  5. Cielenú podporu práce s rodinou (s rodičmi a deťmi, ktoré ešte nechodia do MŠ), prostredníctvom koordinátorov práce s rodinou,
  6. Vytvorenie metodických materiálov a budovanie kapacít inkluzívnych tímov materskej školy prostredníctvom metodickej príručky a aktivít vzdelávacieho charakteru,
  7. Odborné poradenstvo a konzultácie zabezpečované prostredníctvom expertov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.