Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca pokračuje v novom projekte

V poskytovaní terénnej sociálnej práce pokračuje obec Slavkovce od 01.08.2023 vďaka zapojeniu sa do ďalšieho úspešného Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centra – Spolu pre komunity.

————————————————————————————————

Kontinuálne tým obec nadviazala na predošlé a končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Ide o prvý projekt rezortu práce z Programu Slovensko. Súčasný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá od 1.1.2024 zastrešuje MPSVR SR.

Zámerom projektu prostredníctvom terénnej sociálnej práce v obci je pokračovať  a zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné potreby všetkých obyvateľov obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  Je zameraný na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím, rešpektujúc jeho potreby a návrhy na riešenie sociálnej situácie a stavia na schopnostiach a mobilizácií jeho vnútorných síl.  

Termín začiatku realizácie aktivít: august 2023                                                                                      Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: január 2029

Terénnu sociálnu prácu v obci zabezpečuje:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Jaroslava Zajacová

V prípade potreby pomoci, konzultácií, či iných služieb je možné pracovníčku kontaktovať osobne v kancelárii TSP na Obecnom úrade v Slavkovciach,

telefonicky  +421 902 463 406  alebo e-mailom tspslavkovce115@centrum.sk

NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II – ukončené 31.07.2023


Od 1.11.2019 sa v obci Slavkovce začal realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Tento projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol implementovaný MV SR ÚSVRK  /Ministerstvo vnútra SR Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity/ v období od 7/2017 do 10/2019.

Druhá fáza NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II prináša rozšírenie užívateľov v podobe zapojenia nových 44 obcí, vrátane možnosti k zapojeniu sa pre mimovládne alebo neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti a vykonávajúce činnosti charakterom terénnej sociálnej práce. Ďalej sa v II. fáze zavádza niekoľko nových komponentov pri implementovaní národného projektu ako :

  • realizovanie preventívnych aktivít v obciach
  • koordinovanie spolupráce s ostatnými pomáhajúcimi profesionálmi
  • poskytovanie odborných konzultácii pre TSP a TP
  • využitie kvalifikačnej výnimky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


Trvanie projektu : 31.10.2022  Zmluva o spolupráci: USVRK-OIP- 2019/001673-104

Hlavným cieľom NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II  je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácii. Zároveň sa terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci v obciach venujú klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov. Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.

Terénnu sociálnu prácu  v obci zabezpečujú:

Terénna sociálna pracovníčka:  Mgr. Jaroslava Zajacová                                                                           

Terénna pracovníčka: Svetlana Ladičová                                                                               

Terénny pracovník: Štefan Ujlaky

V prípade potreby nás môžete kontaktovať osobne v kancelárii TSP v budove obecného úradu, na tel. čísle 0902 463 406 alebo e-mailom tspslavkovce115@centrum.sk.


Úradné hodiny

Pondelok  7.30 – 12.00   12.30 – 15.30
Utorok7.30 – 12.00   12.30 – 15.30
Streda7.30 – 12.00   12.30 – 15.30
Štvrtok7.30 – 12.00   12.30 – 15.30
Piatok7.30 – 12.00   12.30 – 15.30

NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou

MRK k 31.10.2019 UKONČENÝ.

Národný projekt ,,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“


Základné údaje o projekte:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Špecifický cieľ : Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanteľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

 Názov prijímateľa:Obec Slavkovce

Realizáciu  terénnej sociálnej práce  a terénnej práce v obci  zabezpečujú:     

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Jaroslava Zajacová

Terénna pracovníčka :Svetlana Ladičová                                  

Terénny pracovník : Štefan Ujlaky

Adresa kancelárie: Obecný úrad Slavkovce, 072 17  Slavkovce 115

E- mail:  tspslavkovce115@centrum.sk

Tel. kontakt: 0902 463 406

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk

Cieľ projektu:

Cieľom je poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktoré budú prispievať k zamestnateľnosti a zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v obci. Táto časť obyvateľstva má sťažený prístup k službám zamestnanosti a ďalším verejným službám a tiež čelí rôznym bariéram pre  vstup na trh práce. Pôsobenie terénnych sociálnych pracovníkov  a terénnych pracovníkov v obci má pomáhať tieto bariéry prekonávať, najmä prostredníctvom riešenia sociálnych problémov jednotlivcov a rodín žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, zlepšovaním informovanosti, zvyšovaním finančnej gramotnosti, pomocou pri riešení problémov súvisiacich s exekúciami a pri oddlžovaní, pri rôznych sociálnych problémoch súvisiacich s prevenčnými aktivitami    a elimináciou príčin sociálneho vylúčenia.