Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka v období 2019 – 2025

Mgr. Jana Paľová

Hlavný kontrolór

Právomoci hlavného kontrolóra obce

  • je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov
  • je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu
  • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/1990 Z.z.
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce (pred schválením v obecnom zastupiteľstve)
  • predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti (do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka)
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo