Preskočiť na obsah

Symboly obce

V  zmysle § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:

  • Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
  • Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.
  • Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
  • Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
  • Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.

 Symboly obce Slavkovce  sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-34/98.

ERB A VLAJKA OBCE SLAVKOVCE

V modrom štíte vľavo stojací, vpravo otočený, strieborný, bosonohý, zlatovlasý pastier v zlatom klobúku, opierajúci sa o zlatú palicu, pred ním tri strieborné ovečky (2,1) so zlatou zbrojou, za ním sediaci strieborný psík.

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej a modrej. Vlajka je ukončená troma cípmi.