Preskočiť na obsah

Komunitné centrum

Obec Slavkovce sa od 01.08.2023 prostredníctvom IMPLEY zapojila do projektu Spolu pre komunity. 01.01.2024 celý projekt prešiel administratívne  pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt vznikol spojením  pôvodne štyroch národných projektov zameraných na terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá, ktoré zastrešovala IMPLEA a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Národný projekt  Spolu pre komunity je o začleňovaní ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ľudí, ktorí žijú v marginalizovaných rómskych komunitách alebo zažívajú bezdomovectvo a často sú uviaznutí v pasci generačnej chudoby.

Národný projekt jednotne, odborne a koordinačne riadi zapájanie tretích subjektov, výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce v podporených subjektoch. Prispieva tým k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomáha zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu ku vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnania a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity.

Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti komunitných centier. 

Projekt je realizovaný na celom území SR, pokrýva menej rozvinuté regióny i viac rozvinuté regióny. 

Plánovaný termín začiatku realizácie aktivít: 08/2023
Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm.h) Zákona o sociálnych službách

a) poskytuje

  1. základné sociálne poradenstvo,
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Odbornú činnosť v našom komunitnom centre zabezpečujú odborní zamestnanci v pracovnom čase.

Odborný manažér KC Slavkovce: Mgr. Zuzana Škundová
Komunitný pracovník KC Slavkovce: Bc. Stanislav Badžo
Pracovník KC Slavkovce: Martina Polačková

Môžete ich kontaktovať osobne, na tel. čísle 0902 458 236, alebo e-mailom kcslavkovce@gmail.com. Poskytovanie sociálnych služieb je bezplatné.

Pracovná doba v Komunitnom centre Slavkovce

v čase od 12:00 -12:30 – obedná prestávka

Pondelok  7.00 – 12.00     12.30 – 16.00
Utorok7.00 – 12.00     12.30 – 16.00
Streda7.00 – 12.00     12.30 – 16.00
Štvrtok7.00 – 12.00     12.30 – 16.00
Piatok7.00 – 12.00     12.30 – 16.00

——————————————————————————————————————–

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít –      II. Fáza – ukončené k 31.07.2023

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza je nástupníckym projektom národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fázaktorého cieľom bola podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom podpory komunitných centier a rozvoja komunitnej práce. Národný projekt sa zameriaval na prevádzku komunitných centier, rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách. Národný projekt podporil štandardizáciu činnosti komunitných centier s využitím potenciálu, ktorý komunitné centrá ako nástroj sociálnej integrácie predstavujú, zjednotil model komunitného centra, profesionalizoval činnosti a zvýšil kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Súčasne posilnil pozície tak samotných zamestnancov komunitných centier, ako aj ich zriaďovateľov pri zabezpečovaní rozsahu a dostupnosti sociálnych služieb.

KOMUNITNÉ CENTRUM SLAVKOVCE

Operačný program: Ľudské zdroje

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kód projektu: 312051Y212

Miesto realizácie: Obec Slavkovce

Začiatok realizácie: 01.11.2019

Ukončenie : 31.12.2021Adresa:    Komunitné centrum Slavkovce č.56, 072 17

Tel.číslo:     0902 458 236  

e-mail:    kcslavkovce@gmail.com

Pracovníci komunitného centra:

Odborný pracovník – garant komunitného centra Mgr. Zuzana  Š k u n d o v á

Odborný pracovník komunitného centra Bc. Elena  N e s t o r a k

asistent odborného pracovníka komunitného centra Martina  P o l a č k o v á

Cieľová skupina komunitného centra:

marginalizovaná rómska komunita, deti a mládež do 18 rokov, rodiny s deťmi, mamičky na rodič. dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, seniori

Aktivity komunitného centra

Komunitné centrum je miesto, ktoré navštevujú deti, mládež, dospelí i seniori.

KC realizuje:

–  individuálne aktivity (sociálne poradenstvo)

–  skupinové aktivity (športové aktivity, doučovanie, tvorivé dielne, prednášky, besedy, spevácke a tanečné krúžky)

–  komunitné aktivity (náučné a rekreačné výlety, Mikuláš, MDD, Deň obce)

Pracovná doba v Komunitnom centre Slavkovce

Pondelok  7.00 – 12.00     12.30 – 15.00
Utorok7.00 – 12.00     12.30 – 15.00
Streda7.00 – 12.00     12.30 – 15.00
Štvrtok7.00 – 12.00     12.30 – 15.00
Piatok7.00 – 12.00     12.30 – 15.00


KRÍZOVÝ PLÁN KOMUNITNÉHO CENTRA SLAVKOVCE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk_

Komunitné centrum Slavkovce – ukončené 31.10.2019

Základné informácie

Operačný program: Ľudské zdroje

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kód projektu: 312051C900

Miesto realizácie: Obec Slavkovce

 Začiatok realizácie: 01.11.2017

Ukončenie : I. fáza 31.10.2019

 Adresa: Komunitné centrum Slavkovce č.56, 072 17

Tel.číslo: 0902 458 236  

e-mail: kcslavkovce@gmail.com


Pracovníci komunitného centra:

Odborný garant komunitného centra Mgr. Zuzana  Škundová

Odborný pracovník komunitného centra Mgr. Eva  Puškášová

Pracovník komunitného centra Bc. Elena  Nestorak

Adresa:    Komunitné centrum Slavkovce č.56, 072 17

Tel.číslo: 0902 458 236  

e-mail: kcslavkovce@gmail.com


Cieľová skupina komunitného centra:

marginalizovaná rómska komunita, deti a mládež do 18 rokov, rodiny s deťmi, mamičky na rodič. dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, seniori


Aktivity komunitného centra

Komunitné centrum je miesto, ktoré navštevujú deti, mládež, dospelí i seniori.

KC realizuje:

–  individuálne aktivity (sociálne poradenstvo)

–  skupinové aktivity (športové aktivity, doučovanie, tvorivé dielne, prednášky, besedy, spevácke a tanečné krúžky)

–  komunitné aktivity (náučné a rekreačné výlety, Mikuláš, MDD, Deň obce)


Pracovná doba v Komunitnom centre Slavkovce

PONDELOK7.00 – 12.0012.30 – 15.00
UTOROK7.00 – 12.0012.30 – 15.00
STREDA7.00 – 12.0012.30 – 15.00
ŠTVRTOK7.00 – 12.0012.30 – 15.00
PIATOK7.00 – 12.0012.30 – 15.00

                Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk