Preskočiť na obsah

Výberové konanie MOPS

Zverejnené 2.2.2022.

OBEC SLAVKOVCE

Vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pozíciu

PRACOVNÍK MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY SLAVKOVCE

Kandidát na pozíciu pracovníka Miestnej občianskej poriadkovej služby Slavkovce zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami a náležitosťami do 14.2.2022 do 15,30 hod., na adresu Obec Slavkovce 115, 072 17 Slavkovce v uzavretej obálke označenej

„ Výberové konanie – pracovník MOPS – NEOTVÁRAŤ ! „

Miesto výkonu práce: Obec Slavkovce

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

   – ukončené základné vzdelanie

   – prax v podobnej pozícii výhodou

   – bezúhonnosť

   – zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

    – žiadosť o zaradenie do výberového konania

    – životopis

    – fotokópia dokladu/ vysvedčenia/ o dosiahnutí vzdelania

    – súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    – Každý úspešný uchádzač , ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.2.2022 o 10,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Slavkovciach.

 Termín predpokladaného nástupu do zamestnania: 1.3.2022

 V Slavkovciach, dňa 2.2.2022                                                                        Ing. Iveta Pavliková,

                                                                                                                                  starostka obce