Preskočiť na obsah

Projekt Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce

Zverejnené 15.2.2023.

Projekt Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce

Kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Cieľom projektu je zabezpečiť adekvátne a efektívne nakladanie s BRO a zvýšiť kapacitu triedeného zberu odpadov.

Realizáciou projektu sa zabezpečí zber a triedenie odpadu z obecných priestorov a od občanov.

Nákup technológií bude realizovaný v období od februára 2023 do júla 2023.

Miestom realizácie projektu je obec Slavkovce a cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia a návštevníci obce.

Cieľ projektu bude po realizácii aktivít projektu naplnený. Zabezpečí sa adekvátne a efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi a zvýšia sa kapacity pre triedený zber odpadov.

Definovaný cieľ je v súlade so zámermi obce a súčasne s cieľmi Operačného programu Kvalita životného prostredia. Realizácia projektu bude predstavovať príspevok k napĺňaniu cieľov rôznych koncepčných a strategických dokumentov, a to ako na lokálnej tak aj regionálnej úrovni.