Preskočiť na obsah

Špeciálny spôsob hlasovania

Zverejnené
19. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. októbra 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Vzhľadom na to, že k 30.9.2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa konajú 29.októbra 2022 sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti, môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktorý budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje údaje v rozsahu:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Podávať žiadosť je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022,

a najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12. hodiny.

Telefonický kontakt na zapisovateľku: 0902 458 236 (Mgr. Zuzana Škundová)

Prílohy