Preskočiť na obsah

!!! Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okresoch Michalovce a Sobrance !!!

Zverejnené 25.3.2022.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH 

vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO RIZIKA VZNIKU POŽIAROV

  od 25. marca 2022 o 12:00 do odvolania.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä :

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na   miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste     v závislosti od plochy lesných porastov,
  • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.